Om KBT

KBT är en strukturerad och framåtblickande terapiform som har starkt vetenskapligt stöd.

Den utgår ifrån att våra tankar och känslor, vårt beteende och kroppens fysiologi påverkas av tankemönster som grundläggs tidigt i livet.

I terapin får du hjälp att se och förändra dessa mönster. Tonvikten ligger på samspelet mellan individen/paret och din omgivning, här och nu. Terapin går ut på att lösa problem och på att hitta strategier för att lösa framtida problem. Alla människor är olika och därför är behandlingen hos mig individanpassad. Det innebär att terapin även kan ha inslag av olika terapiformer såsom bearbetande och tillbakablickande samtal, ACT (Acceptance and Commitment Therapy) och  Compassionfokuserad terapi.

Målet är att du ska utvecklas och må bättre

KBT går att använda i alla åldrar och kan fungera som ett bollplank för utveckling och problemlösning. Den hjälper dig att utveckla dig själv i positiv riktning, oavsett var i livet du befinner dig.

Kognitiv förändring behöver inte handla om att förändra sina föreställningar om sig själv och världen. Det kan även handla om att utveckla nya förhållningssätt , exempelvis till stress, ångest eller andra problematiska upplevelser. Du kan få hjälp med att hitta sätt att hantera svåra situationer och acceptera sådant du inte kan påverka.

Terapi är som ett fruktbart samarbete

Som terapeut är det min uppgift att leda dig genom förändringsarbetet. Vanligtvis börjar vi med att ringa in de problem som är angelägna att arbeta med. Vi formulerar också mål som är realistiska att uppnå under terapin.

Genom samtal och ett antal hemuppgifter arbetar vi sedan målinriktat under en tidsbegränsad period. Samtalen vi har kan ibland leda till att jag rekommenderar dig andra behandlingsinsatser.

En vedertagen behandlingsmetod

KBT är idag en välbeprövad behandling vid de flesta psykiska problem som exempelvis depressioner, fobier och ångesttillstånd såväl som vid stressproblematik och relationsproblem.

Flera kroppsliga sjukdomar som t ex tinnitus och sömnproblem kan också framgångsrikt behandlas med KBT. Andra sjukdomar kan du få hjälp med att hantera.